تیتانیومی با بند سفید + پارچه ای سبز

تیتانیومی با بند سفید + پارچه ای سبز